YHDISTYS

Fallkullan palstaviljelijät ry vuokraa Fallkullan viljelypalsta-aluetta. Viljelypalstat sijaitsevat Fallkullan kartanon alueella Malminkaarella.

Vuonna 2022 aarin palstan jäsen- ja palstamaksu on 47 euroa ja reilun puolen aarin maksu 36 euroa. Vuonna 2021 muutama palsta puolitettiin, ja koska ne ovat pienempiä kuin aiemmat reilun puolen aarin palstat, niiden maksu on 30 euroa. Palstakaverin jäsenmaksu on 10 €.

Viljelypalstoja vuokrataan lähiseudun asukkaille. Viljelijät ovat Fallkullan palstaviljelijät ry:n jäseniä. Vuoden 2022 viljelykauden alussa jonossa on noin 60 halukasta viljelijää. Jos haluat jonoon, lähetä yhdistykselle sähköpostilla tai puhelimella yhteystietosi eli nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yhdistyksen yhteystiedot:

fallkullanpalstaviljelijat(at)gmail.com

puhelin: 050 4305928

Voit etsiskellä viljelypalstoja myös näiltä nettisivuilta:

Hyötykasviyhdistys ry hallinnoi seitsemää palsta-aluetta Helsingissä.

Helsingin kaupunki pitää yllä luetteloa palsta-alueista, jotka se on vuokrannut palstayhdistysten hoitoon: Viljelypalstat

Kaikki palstaviljelijät sitoutuvat noudattamaan Helsingin kaupungin laatimia palsta-alueiden hoito-ohjeita:

Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohje

Fallkullan palstaviljelijät ry:n säännöt:

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Fallkullan Palstaviljelijät ry ja kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on virkistysviljelyn edistäminen ja kehittäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta viljelypalsta-alueen ja luovuttaa jäsenmaksua vastaan viljelypalstoja jäsenilleen. Yhdistys järjestää viljelyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kesätapahtumia, koko viljelypalsta-alueen maisemallisia hoito- ja kunnostustalkoita sekä elonkorjuujuhlia ja jakaa viljelyaiheisia julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää elonkorjuujuhlia, talkoita sekä toimeenpanneen asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä myyjäisiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kaikki helsinkiläset. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1. kokouksen avaus ; 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ; 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ; 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys ; 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto ; 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ; 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ; 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ; 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä ; 10. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.