YHDISTYS

Fallkullan viljelypalstat sijaitsevat Fallkullan kartanon alueella Malminkaarella. Fallkullan palstaviljelijät ry vuokraa Helsingin kaupungilta Fallkullan viljelypalsta-aluetta.

Palstoja viljelevät lähiseudun asukkaat, jotka liittyvät Fallkullan palstaviljelijät ry:n jäseniksi aloittaessaan viljelyn.

Kaikki Helsingin kaupungin vuokraamilla palsta-alueilla viljelevät sitoutuvat noudattamaan kaupungin laatimia palsta-alueiden hoito-ohjeita: Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohje

Vuonna 2023 palstojen vuosimaksut viljelijöille ovat: Noin aarin palstat 50 euroa, keskikokoiset 38 euroa ja pienimmät (aarin palstoista puolitetut) 32 euroa. Palstakaveri maksaa jäsenmaksuna 10 €. Vuoden 2023 kauden alussa palstaa Fallkullasta jonotti noin 40 henkilöä.

Jos haluat jonoon, toimita yhdistykselle sähköpostilla tai puhelimella yhteystietosi eli nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

fallkullanpalstaviljelijat(at)gmail.com

puhelin: 050 4305928

Facebook-ryhmä jäsenille: Fallkullan palstaviljelijät

Voit etsiskellä viljelypalstoja myös näiltä nettisivuilta:

Hyötykasviyhdistys ry hallinnoi seitsemää palsta-aluetta Helsingissä. Vapautuvia palstoja voi hakea täyttämällä Hyötykasviyhdistyksen sivulla oleva lomake.

Helsingin kaupunki pitää yllä luetteloa palsta-alueista, jotka se on vuokrannut kaupunginosa- ja palstayhdistysten hoitoon: Viljelypalstat Vapaita palstoja voi tiedustella suoraan yhdistyksiltä.

FALLKULLAN PALSTAVILJELIJÄT RY; YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT vuodesta 2023 lähtien

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Fallkullan Palstaviljelijät ry ja kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on virkistysviljelyn edistäminen ja kehittäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta viljelypalsta-aluetta ja luovuttaa jäsenmaksua vastaan viljelypalstoja jäsenilleen, etusijalla ovat lähialueen asukkaat. Yhdistys voi järjestää viljelyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kesätapahtumia, koko viljelypalsta-alueen maisemallisia hoito- ja kunnostustalkoita sekä elonkorjuujuhlia ja jakaa viljelyaiheisia julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää elonkorjuujuhlia, talkoita sekä toimeenpanneen asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä myyjäisiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kaikki helsinkiläset. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen- ja palstamaksun suuruudesta päättää edellisen kauden hallitus, ja maksu vahvistetaan vuosikokouksessa.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 3-5 hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan 2-3 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Hallitus voi halutessaan valita keskuudestaan koko toimikauden ajaksi varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Jos hallituksessa ei ole nimettyä varapuheenjohtajaa, puheenjohtajan ollessa estynyt saapumasta kokoukseen läsnäolijat valitsevat paikalla olijoiden joukosta kokoukselle varapuheenjohtajan tai tarvittaessa toimintakauden loppuun. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vuosikokoukseen mennessä.

7 § YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

9 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT
1. kokouksen avaus; 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ; 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto; 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen; 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja palstamaksun suuruus; 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö; 10. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Advertisement