Palstasäännöt

Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohje

Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkuminen on sallittua palstoja lukuun ottamatta.

Palstan käyttö ja hoito

Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn.
Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
Palstalla on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Rikkaruohot on kitkettävä ennen kukintaa.
Viljelyssä ei saa käytää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.
Avotulen tekeminen ja roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.
Autolla ajo palstalle on kiellettyä.

Viljeltävät kasvit

Palstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuisiksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Marjapensaiden istutusetäisyys palstan rajasta on vähintään 1,2 metriä.
Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille.
Viljelijä on velvollinen estämään kasvien leviämisen palstalta ojiin.
Viljelijöiden tulee torjua haitalliset vieraslajit.

Rakenteet ja rakennelmat

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille.
Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin.
Puiset ns. lavakaulukset ovat sallittuja.
Kiinteitä rakennelmia kuten grillejä, kasvihuoneita, leikkimökkejä, pergoloita, portteja, laatoituksia yms. palstalle ei saa rakentaa. Palstalla on kuitenkin lupa käyttää siirrettävää grilliä.
Kanisuojaukseen saa käyttää aitoja, joiden maksimikorkeus on 120 cm. Ensisijaisesti tulee käyttää muovitettua metalliverkkoa, mutta myös risuaidat ovat sallittuja.

Kompostointi

Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla.
Talousjätteiden kompostointi on kielletty.
Haitallisia vieraskasvilajeja ei saa kompostoida, vaan ne tulee hävittää vieraslajien torjuntaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Käytävien, ojien ja yleisten istutusten kunnossapito ja hoito

Viljelijät huolehtivat viljelypalsta-aluetta palvelevien pienempien käytävien hoidosta kukin oman palstansa kohdalta. Kaupunki huolehtii viljelypalsta-alueella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta.

Viljelijät huolehtivat ojien reunojen niittämisestä ja uoman puhtaudesta kukin oman palstansa kohdalta. Kaupunki huolehtii määräajoin kasvukauden jälkeen alueella olevien suurempien ojien ruoppaamisesta koneellisesti, jolloin palstojen ojan puoleisen reunan on oltava tyhjä.

Viljelijät hoitavat alueella olevat kaupungin pensasistutukset kukin oman palstansa kohdalta. Kaupunki huolehtii alueella olevien suurempien nurmialueiden niittämisestä ja alueella kasvavista puista.

Valvonta

Palstayhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa huomautuksen ja kehotuksen havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelypalstan menettämiseen.

Advertisement